Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ ĐẠI DƯƠNG
ThS BS Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy