Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN HÀ THỊ KIM ĐỜI
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Sáng thứ năm