Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lý Hoàng Anh
BS trẻ em
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ hai