Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HOÀNG THỊ MAI HIỀN
BS CKII Nữ Hóa trị Sáng thứ ba