Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Chí Hiếu
Khám cách tuần
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ hai
Chiều thứ hai