Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN SỸ CAM
ThS BS Nam Ung Bướu Chiều thứ ba
Chiều thứ sáu
NGUYỄN SỸ CAM
ThS BS Nam Sáng thứ tư