Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Thị Xuân Anh
BS CKI Nữ Tim mạch Chiều thứ tư