Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CÔNG DUY
BS Nguyễn Trần Tuyết Trinh khám thay ngày 24.3.2023
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ sáu