Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI CAO MỸ ÁI
BSCKI Văn Thị Bích Thủy khám thay từ 9h-12h ngày 20.3.2023
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai