Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ HẬU
TS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ hai