Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI THẾ DŨNG
TS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai
BÙI THẾ DŨNG
CK Tim mạch
TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ tư