Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN HÒA

TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
TRẦN HÒA
CK Tim mạch
TS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Sáng thứ tư