Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH
ThS BS Nam Tim mạch Sáng thứ ba
Sáng thứ năm