Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VIẾT HẬU
BS CKII Nam Tổng quát Sáng thứ ba
Chiều thứ ba