Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư