Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ
BS CKI Nữ Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm