Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VĂN HẢO
TS BS Nam Y học gia đình Chiều thứ sáu