Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ THỊ TUYẾT HẠNH
TS BS Nữ Chiều thứ hai
Sáng thứ năm