Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm