Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Minh Đức
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BS CKI Nam Y học hạt nhân Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy