Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ năm