Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HỒ NGUYỄN THANH CHƠN
TS BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm