Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN HIỀN HẢI
BS Nam Tổng quát Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu