Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy