Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
LÊ TIẾN DŨNG
BS Trần Minh Trí khám thay ngày 15.3.2023
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ tư