Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LA MINH ĐỨC
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm