Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba