Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ năm