Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CAO CƯỜNG
ThS BS Nguyễn Minh Kha khám thay ngày 21.3.2023
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba