Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ TẤN ĐỨC
TS BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm