Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
HỒNG VĂN HIỆP
ThS BS Nam Mắt Sáng thứ hai
Sáng thứ tư