Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai